Түркияның Ататүрк университетиниң профессоры ҚМУда

By | 28.02.2019

Бүгин Түркияның Ататүрк университетиниң профессоры Фахри Явуз  Қарақалпақ мәмлекетлик университети ректорының қабыллаўында болды.

Университет ректоры А.Реймов мийманды жыллы жүзлик пенен күтип алды ҳәм оған университет ҳаққында мағлыўматлар берип өтти. Ф.Явуз да өз гезегинде Ататүрк университети ҳаққында мағлыўматлар берди.

Буннан соң, экономика илимлериниң докторы, профессор Ф.Явуз Ататүрк университети тәрепинен әкелген бирге ислесиў шәртнамасын ҳәм естелик саўғасын университет ректоры А.Реймовқа усынды ҳәм өз ара бирге ислесиў шәртнамаларына қол қойысты.

– Университетимиздиң сырт еллердиң жетекши жоқары оқыў орынлары менен кадрлар таярлаў, илимий изертлеў жумысларын биргеликте алып барыў ҳәм профессор-оқытыўшылар және студентлердиң билим ҳәм көнликпелерин жетилистириў бағдарында алып барып атырған бундай бирге ислесиўлер, әлбетте, өзиниң нәтийжесин көрсетеди, – дейди университеттиң социал-экономикалық факультетиниң деканы Темирбай Жиемуратов.

Ҳақыйқатында да, усындай бирге ислесиўлердиң нәтийжеси болған түркиялы профессор Ф.Явуз усы жылдың 26-февраль – 8-март аралығында университеттиң социал-экономика факультетиниң студентлерине «Регионаллық экономика» пәнинен  өз теориялық ҳәм әмелий билимлерин үйретеди.

ҚМУ Баспасөз хызмети.