Социал экономика факультетиниң мәдений илажлары

By | 22.02.2019

Университетимизде ҳәр айдың ақырғы ҳәптелиги руўхый-ағартыўшылық ҳәм мәдений илажлар күнлери деп белгиленип, оған социал-экономика факультети жәмәәти де өз илажлары менен қатнаспақта. Бухгалтерия ҳәм аудит, экономика ҳәм басқа да топарлар менен «Экономикалық саўатқанлықты асырыў» атамасында семинар тренинг өткерилди. Семинарды республика агробанк қәнийгелери сәўбет ҳәм мультимедиалық усылда алып барды.
Семинар даўамында студентлер өзлериниң қызықтырған сораўларына жуўаплар алды.

Наргиза Қайыпназарова,
журналистика бағдары 1-курс студенти